FACUA explica als afectats per la DANA com poden reclamar els danys

El Consorci de Compensació d'Assegurances estableix indemnitzacions en cas d'"esdeveniments extraordinaris", com ara inundacions, tempestes "atípiques", terratrèmols i sismes submarins.

FACUA explica als afectats per la DANA com poden reclamar els danys

FACUA-Consumidors en Acció recorda tots els usuaris que s'hagin pogut veure afectats per inundacions o successos similars a causa de les fortes pluges provocades pel pas del temporal DANA per la península i que tinguin una assegurança en vigor que poden sol·licitar indemnitzacions al Consorci de Compensació d'assegurances pels danys que hagin patit.

El Consorci estableix que per tenir dret a una indemnització els danys han hagut de ser causats per una sèrie de riscos, que anomena "esdeveniments extraordinaris". Així ho determina l'article 1 del Reial decret 300/2004, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de l'assegurança de riscos extraordinaris, que indica que el Consorci té per objecte "indemnitzar, en la forma establerta, en règim de compensació, les pèrdues derivades d'esdeveniments extraordinaris esdevinguts a Espanya", entenent com a tals "les inundacions extraordinàries" i "la tempestat ciclònica atípica", entre d'altres.

En el cas de danys materials directes, el Consorci estableix que la pòlissa ha d'incloure la cobertura d'algun dels riscos següents: incendi, robatori, trencament de vidres, danys a maquinària, equips electrònics, ordinadors o modalitats combinades. Els danys a l'automòbil, d'acord amb la informació que recull el web de l'organisme, s'indemnitzaran sense importar la cobertura contractada.

Els danys personals (lesions, defunció, invalidesa...) estaran subjectes a indemnització si la pòlissa contractada cobreix el risc d'accidents, sigui individualment o de manera combinada amb altres cobertures, o el ram de vida que en garanteixi exclusivament o principalment el risc de mort. Finalment, la pèrdua de beneficis serà indemnitzada si aquest risc es troba expressament a la pòlissa i és conseqüència directa d'un dany directe a béns assegurats que siguin propietat o estiguin a disposició de l'assegurat.

El Consorci indica que només són indemnitzables aquells danys que afecten persones o béns sobre els quals s'ha contractat una assegurança en qualsevol companyia d'assegurances autoritzada, i sempre que la pòlissa estigui vigent en el moment de produir-se els danys i l'assegurat es trobi al corrent del pagament de la prima.

Aportar documentació

FACUA aconsella als usuaris que aportin com a documentació fotografies de tots els desperfectes, fotocòpia de la pòlissa d'assegurança, condicions generals i particulars de la mateixa i el rebut d'estar al corrent del pagament de l'assegurança, a més de pressupostos i factures de reparació dels danys. L'organisme indica que, entre una altra documentació, cal aportar les dades de la pòlissa, les de l'assegurat i de qui presenta la reclamació i les dades bancàries per al pagament de la indemnització. El Consorci permet gestionar la reclamació a través de la pàgina web, per telèfon o per escrit a la Delegació Territorial de l'organisme que correspongui.

A més, és recomanable conservar o no tocar els desperfectes fins que hi vagi un pèrit del Consorci per revisar els danys. Si algun organisme públic requereix a l'afectat fer alguna acció (com apartar un vehicle d'algun camí), és recomanable sol·licitar un certificat, acta notarial o un altre document oficial on quedi recollit l'estat real dels danys patits.

Un cop presentada la reclamació davant del Consorci, l'organisme ha d'enviar un pèrit i compensarà els danys patits.

Cancel·lació d'esdeveniments

De la mateixa manera, FACUA entén que els usuaris també tenen dret a recuperar l'import de les entrades de qualsevol esdeveniment que hagi estat cancel·lat a causa del temporal, tret que prefereixin una solució alternativa, com l'ajornament de l'espectacle a una altra data. En qualsevol cas, són els usuaris els que haurien de decidir igualment si prefereixen el reintegrament o l'altra solució.

En aquest sentit, l'article 1.124 del Codi Civil indica que, en cas d'incompliment de contracte, "el perjudicat podrà escollir entre exigir el compliment o la resolució de l'obligació, amb rescabalament de danys i abonament d'interessos en ambdós casos. També podrà demanar la resolució, fins i tot després d'haver optat pel compliment, quan aquest resultés impossible".

En qualsevol cas, l'associació indica que caldria analitzar cada cas concret d'acord amb la normativa específica d'espectacles públics que hi pugui haver a la comunitat autònoma on es pugui desenvolupar l'esdeveniment.